Słowo na niedzielę 18 lutego 2018 r.

   W czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej zawsze nawiedzamy Bazylikę Na­rodzenia Jezusa w Betlejem, w podzie­miach której znajduje się kilka grot w tym najważniejsza grota narodzenia Je­zusa. Obok. przez ścianę znajduje się gro­ta św. Hieronima. I to tutaj najczęściej pielgrzymi sprawują Mszę św.

   Według tradycji to właśnie w tej grocie św. Hieronim spędził ostatnie lata swoje­go życia, tłumacząc Biblię na powszech­nie znany język łaciński. Przekład ten. zwany Wulgatą, został przyjęty przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy. Św. Hieronim uważał, że bez znajomości Pi­sma św. nie możemy dobrze poznać Jezu­sa. Znane jest jego powiedzenie: „Kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Chrystusa .

Więcej…

Parafia pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu.            2013-2018© TP