Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa:

• Narzeczeni zobowiązani są zgłosić chęć zawarcia małżeństwa na 3 miesiące przed planowanym ślubem.
• Kapłan oczekuje kandydatów do małżeństwa w biurze parafialnym w każdą środę w godz. od 1630 do 1800.

• Narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

- dowód osobisty,
- dokument chrztu i bierzmowania,
- świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
- zaświadczenie z USC potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego.

• Ponadto narzeczeni są zobowiązani do udziału w dwóch spotkaniach w Poradni Rodzinnej, które odbywają się w salce na probostwie w drugi poniedziałek miesiąca od godz. 1600.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Co to jest Sakrament Małżeństwa?

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

I. Małżeństwo w zamyśle Bożym

Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła. Wers 1602.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

II. Celebracja sakramentu małżeństwa

W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej, ze względu na związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa. W Eucharystii urzeczywistnia się pamiątka Nowego Przymierza, przez które Chrystus na zawsze zjednoczył się z Kościołem, swoją umiłowaną Oblubienicą, za którą wydał samego siebie. Słuszne jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą Chrystusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze eucharystycznej, i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro spożywają to samo Ciało i tę samą Krew Chrystusa, "tworzyli jedno ciało" w Chrystusie. Wers 1621.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

III. Zgoda małżeńska

Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta, ochrzczeni, wolni do zawarcia małżeństwa, którzy w sposób dobrowolny wyrażają swoją zgodę. "Być wolnym" oznacza: - nie być poddanym przymusowi. Wers 1625.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

IV. Skutki sakramentu małżeństwa

"Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności". Wers 1638.

Kliknij, aby zobaczyć cały tekst

Parafia pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu.            2013-2020© TP